Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Grundaskóla 2014-2022


Jafnréttisáætlun Grundaskóla byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, jafnréttisáætlun Akraneskaupstaðar og mannréttindastefnu sveitarfélagsins. Jafnréttisáætlun Grundaskóla verður endurskoðuð sumarið 2019.

Jafnréttisáætlunin er tvíþætt og nær annars vegar til starfsfólks (19. – 22. gr) og hins vegar til nemenda (22. – 23. gr.).

Stefna Grundaskóla er að allir, nemendur og starfsmenn, njóti jafns réttar án tillits til kyns, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti. Jafnréttisáætlun skólans er ætlað að vera mikilvægur liður í gæðaumbótum í skólanum þar sem aukið jafnrétti tryggir betri nýtingu mannauðs. Skólastarf í anda jafnréttis á einnig að taka mið af mismunandi námshæfileikum nemenda. Tækifæri nemenda eiga ekki að byggja á kynferði heldur áhuga, hæfileikum og færni.

 Grundaskóli leggur áherslu á jafnrétti einstaklinga með mannréttindi og margbreytileika að leiðarljósi. 

 

Meginmarkmið 

 

Þess skal gætt í öllu starfi Grundaskóla að allir, hvort heldur eru nemendur eða starfsfólk, eigi jafnan rétt og beri jafnar skyldur og að einstaklingum sé ekki mismunað.

 

  • Jafnréttis skal gætt í námi, starfi og starfsmannahaldi
  • Kennsluhættir, námsframboð og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt/ir og höfða til bæði drengja og stúlkna
  • Nemendur skulu frá fræðslu um jafnréttismál
  • Hvers kyns áreitni og einelti verða ekki liðin

 

 Framkvæmd

 

  • Við röðun í valhópa á unglingastigi skal þess gætt sérstaklega að jafna kynjaskiptingu
  • Unnið skal markvisst með óskýrðan kynjamun í valgreinum á unglingastigi og gegn stöðluðum kynímyndum í náms- og starfsvali
  • Könnun á líðan nemenda verði lögð fyrir alla nemendur í skólanum í tengslum við vitnisburð í nóvember. Athugað verði sérstaklega hvort munur er á líðan drengja og stúlkna í skólanum og skýringa leitað
  • Einkunnir á samræmdum prófum verði greindar með tilliti til kynjamunar og gripið til sértækra aðgerða ef ástæða er til. Sérstaklega verði hugað að kennsluháttum, námsefni, samsetningu námshópa og stuðningi
  • Könnun verði gerð á þátttöku nemenda á unglingastigi í hvers kyns tómstundastarfi og á atvinnumarkaði með tilliti til kynjamunar og viðhorf til náms
  • Jafnréttissjónarmið verði höfð að leiðarljósi við val á kennsluháttum og námsefni
  • Í námsáætlanagerð og skólanámskrárvinnu verði sérstaklega hugað að jafnrétti nemenda
  • Í félagsstarfi með nemendum verði jafnréttis gætt og tryggt að allir nemendur eigi jafnan rétt til að koma fram fyrir hönd skólans
  • Stoðþjónusta Grundaskóla og þjónusta við nemendur skal endurskoðuð við annaskipti í tengslum við námsmat og foreldraviðtöl. Sérstaklega skal skoðað hvort munur er á þjónustu við nemendur eftir kynjum og ef svo er í hverju sá munur er fólginn
  • Jafnréttisáætlun skal kynnt starfsfólki skólans, nemendaráði, skólaráði og fjölskylduráði árlega. Jafnréttisáætlun skal birt á heimasíðu Grundaskóla

 

Starfsmenn

 

  • Allir starfsmenn skulu njóta sömu launa- og starfskjara án tillits til kyns (19. gr)
  • Að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf (19. gr.)
  • Laus störf standi bæði körlum og konum til boða (20. gr.)
  • Aðgengi til vinnu og vinnuaðstöðu skal vera á jafnréttisgrundvelli
  • Öllum starfsmönnum skal standa til boða fræðsla um hvernig unnið skal með jafnrétti í hópi starfsmanna og nemenda
  • Öllum starfsmönnum sé gert kleift að samræma starfskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, óháð kyni. (21. gr.)
  • Kannanir á stöðu kynjana innan skólans skal gera reglulega. Kannanir skulu m.a. ná til launa og starfsheita
  • Allir starfsmenn eiga rétt á starfsmannasamtali þar sem m.a. verður rætt um jafnrétti til launa og starfa
  • Kynbundin eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum (22.gr.)

 

Nemendur

 

  • Nemendur skulu eiga jafnan aðgang að upplýsingum, námstilboðum og aðstöðu til náms og starfs
  • Komið skal til móts við ólíkar þarfir nemenda með sveigjanlegu skólastarfi og fjölbreyttum kennsluháttum
  • Sérstaklega skal þess gætt að kennsluhættir og námsefni höfði jafnt til beggja kynja
  • Unnið skal gegn mismunandi námsárangri eftir kynjum eða hópum
  • Unnið skal með jafnréttisfræðslu í lífsleiknitímum og víðar ef ástæða þykir til
  • Nemendur eiga rétt á að vinna í fordómalausu umhverfi þar sem hver einstaklingur fær að njóta sín á eigin forsendum
  • Nemendur fá fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf, óháð kyni.
  • Kynbundin eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum

 

Aðgerðaáætlun 

 

Launajafnrétti 19. grein

 

Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Kynjajafnréttis sé gætt við úthlutun hvers konar þóknunar og hlunninda, beinna og/eða óbeinna. Einnig skulu kynin njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár sbr. 19. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf

Úttekt á grunnlaunum, yfirvinnugreiðslum o.fl.

Skólastjórnendur

Árlega að vori

 

Komi upp launamunur verður leitað leiða til að jafna hann

Skólastjórnendur

Við upphaf skólaárs

 Laus störf 20. greinMarkmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Laus störf standi bæði körlum og konum til boða

Vísa í jafnréttisáætlun skólans þegar auglýst er eftir starfsfólki

Skólastjórnendur

Þegar við á

 

Samræming fjölskyldu og atvinnulífs 21. grein

 

Grundaskóli skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Þessar ráðstafanir skulu miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma. Mikilvægt er að taka tillit bæði til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa skólans.

 

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Öllum starfsmönnum sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, óháð kyni.

Gagnkvæmur sveigjanleiki verði hafður að leiðarljósi við skipulag skólastarfsins

Skólastjórnendur

Árlega

 

Við stundaskrárgerð verði tekið tillit til aðstæðna starfsmanna að svo miklu leyti sem mögulegt er

Skólastjóri

Árlega

Að foreldrar geti nýti þann rétt sem þeir eiga til foreldra- og fæðingarorlofs og leyfis vegna veikinda barna.

Kynna starfsfólki og verðandi foreldrum, réttindi og skyldur sem þeir hafa í þessum efnum

Skólastjórnendur

Við upphaf starfs og með reglubundnum hætti innan skólans

 

Kynbundin og kynferðisleg áreitni 22. grein 

 

Það er stefna Grundaskóla að starfsmenn og nemendur sýni samstarfsfólki og skólasystkinum sínum ávallt kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni verður undir engum kringumstæðum liðin á vinnustaðnum

 

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Koma í veg fyrir að nemendur / starfsfólk verði fyrir kynbundinni / kynferðislegri áreitni í skólanum

Fræðsla fyrir nemendur og starfsfólk um hvað felst í kynbundnu eða kynferðislegu áreiti og hvert skal leita ef slíkt kemur upp.

Skólastjórnendur

Árlega fyrri hluta skólaárs

 

 Forvarnaráætlun verði unnin við skólann

Skólastjórnendur og starfsmenn

Skólaárið 2014-2015, metið í lok skólaársins

 

Fræðsla um jafnréttismál 23. grein 

 

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi


Nemendur og starfsmenn fái fræðslu um jafnréttismál


Fræðsla í formi fyrirlestra eða námskeiða fræðsla


Skólastjórnendur


Í upphafi skólaárs

 

Jafnréttisfræðsla komi inn í bekkjarnámskrár og kennsluáætlanir Setja fast inn í kennsluáætlanir hvað er gert í hverjum bekk.

Deildarstjórar stiga og umsjónarkennarar

Metið í lok skólaársins annað hvert ár

Kennsluhættir, kennslu- og námsgögn höfði jafnt til drengja og stúlkna

Kennsluhættir, kennslu og námsgögn skoðuð með þetta sjónarhorn í huga

Deildarstjórar stiga og umsjónarkennarar

Metið í lok skólaársins annað hvert ár með t.d. nemendakönnun

Í náms- og starfsfræðslu skal þess gætt að nemendur fái sömu fræðslu og upplýsingar um námsmöguleika og störf

Allir nemendur fái sams konar kynningu á námsframboði Gætt skal að því að kynning höfði til beggja kynja og mismunun verði ekki

Náms- og starfsráðgjafi

Viðvarandi – Umfjöllun í skýrslu náms- og starfsráðgjafa í lok skólaárs

Unnið skal gegn mismunandi námsárangri eftir kynjum eða hópum

Niðurstöður prófa og kannana verði greindar og leitað leiða til bregðast við, t.d. með aðkomu stoðþjónustu skólans

Skólastjórnendur og deildarstjórar stiga, verkefnastjóri sérkennslu

Árlega

Aðgengi til vinnu og vinnuaðstöðu skal vera á jafnréttisgrundvelli

 Við skipulagningu skólastarfs verði þessa gætt (t.d. kennslustofur, kennslugreinar, hópar)

Skólastjórnendur

 Við upphaf skólaárs

 

Samstarf heimila og skóla

 

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að foreldrar taki jafnan þátt í skólastarfinu og starfsfólk skólans sé meðvitað um jafnrétti í samskiptum sínum við foreldra

Kanna með formlegum hætti hvort forelda mætir í foreldraviðtöl? Skoða skipan foreldraráðs Skoða við hvort foreldri starfsmenn skólans hafa samband ef eitthvað kemur upp á?

Skólastjórnendur, deildar stjórar og kennarar

Viðvarandi