Jafnréttisáætlun Grundaskóla 2014-2017

Jafnréttisáætlun Grundaskóla byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, jafnréttisáætlun Akraneskaupstaðar og mannréttindastefnu sveitarfélagsins.

Jafnréttisáætlunin er tvíþætt og nær annars vegar til starfsfólks (19. – 22. gr) og hins vegar til nemenda (22. – 23. gr.).

Stefna Grundaskóla er að allir, nemendur og starfsmenn, njóti jafns réttar án tillits til kyns, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fötlunar, aldurs og stöðu að öðru leyti. Jafnréttisáætlun skólans er ætlað að vera mikilvægur liður í gæðaumbótum í skólanum þar sem aukið jafnrétti tryggir betri nýtingu mannauðs. Skólastarf í anda jafnréttis á einnig að taka mið af mismunandi námshæfileikum nemenda. Tækifæri nemenda eiga ekki að byggja á kynferði heldur áhuga, hæfileikum og færni.

Grundaskóli leggur áherslu á jafnrétti einstaklinga með mannréttindi og margbreytileika að leiðarljósi.

Meginmarkmið

Þess skal gætt í öllu starfi Grundaskóla að allir, hvort heldur eru nemendur eða starfsfólk, eigi jafnan rétt og beri jafnar skyldur og að einstaklingum sé ekki mismunað.

 • Jafnréttis skal gætt í námi, starfi og starfsmannahaldi
 • Kennsluhættir, námsframboð og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt/ir og höfða til bæði drengja og stúlkna
 • Nemendur skulu frá fræðslu um jafnréttismál
 • Hvers kyns áreitni og einelti verða ekki liðin

 Framkvæmd

 • Við röðun í valhópa á unglingastigi skal þess gætt sérstaklega að jafna kynjaskiptingu
 • Unnið skal markvisst með óskýrðan kynjamun í valgreinum á unglingastigi og gegn stöðluðum kynímyndum í náms- og starfsvali
 • Könnun á líðan nemenda verði lögð fyrir alla nemendur í skólanum í tengslum við vitnisburð í nóvember. Athugað verði sérstaklega hvort munur er á líðan drengja og stúlkna í skólanum og skýringa leitað
 • Einkunnir á samræmdum prófum verði greindar með tilliti til kynjamunar og gripið til sértækra aðgerða ef ástæða er til. Sérstaklega verði hugað að kennsluháttum, námsefni, samsetningu námshópa og stuðningi
 • Könnun verði gerð á þátttöku nemenda á unglingastigi í hvers kyns tómstundastarfi og á atvinnumarkaði með tilliti til kynjamunar og viðhorf til náms
 • Jafnréttissjónarmið verði höfð að leiðarljósi við val á kennsluháttum og námsefni
 • Í námsáætlanagerð og skólanámskrárvinnu verði sérstaklega hugað að jafnrétti nemenda
 • Í félagsstarfi með nemendum verði jafnréttis gætt og tryggt að allir nemendur eigi jafnan rétt til að koma fram fyrir hönd skólans
 • Stoðþjónusta Grundaskóla og þjónusta við nemendur skal endurskoðuð við annaskipti í tengslum við námsmat og foreldraviðtöl. Sérstaklega skal skoðað hvort munur er á þjónustu við nemendur eftir kynjum og ef svo er í hverju sá munur er fólginn
 • Jafnréttisáætlun skal kynnt starfsfólki skólans, nemendaráði, skólaráði og fjölskylduráði árlega. Jafnréttisáætlun skal birt á heimasíðu Grundaskóla

 

Starfsmenn

 • Allir starfsmenn skulu njóta sömu launa- og starfskjara á tillits til kyns (19. gr)
 • Að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf (19. gr.)
 • Laus störf standi bæði körlum og konum til boða (20. gr.)
 • Aðgengi til vinnu og vinnuaðstöðu skal vera á jafnréttisgrundvelli
 • Öllum starfsmönnum skal standa til boða fræðsla um hvernig unnið skal með jafnrétti í hópi starfsmanna og nemenda
 • Öllum starfsmönnum sé gert kleift að samræma starfskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, óháð kyni. (21. gr.)
 • Kannanir á stöðu kynjana innan skólans skal gera reglulega. Kannanir skulu m.a. ná til launa og starfsheita
 • Allir starfsmenn eiga rétt á starfsmannasamtali þar sem m.a. verður rætt um jafnrétti til launa og starfa
 • Kynbundin eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum (22.gr.)

 

Nemendur

 • Nemendur skulu eiga jafnan aðgang að upplýsingum, námstilboðum og aðstöðu til náms og starfs
 • Komið skal til móts við ólíkar þarfir nemenda með sveigjanlegu skólastarfi og fjölbreyttum kennsluháttum
 • Sérstaklega skal þess gætt að kennsluhættir og námsefni höfði jafnt til beggja kynja
 • Unnið skal gegn mismunandi námsárangri eftir kynjum eða hópum
 • Unnið skal með jafnréttisfræðslu í lífsleiknitímum og víðar ef ástæða þykir til
 • Nemendur eiga rétt á að vinna í fordómalausu umhverfi þar sem hver einstaklingur fær að njóta sín á eigin forsendum
 • Nemendur fá fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf, óháð kyni.
 • Kynbundin eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum

Aðgerðaáætlun

Launajafnrétti 19. grein

Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Kynjajafnréttis sé gætt við úthlutun hvers konar þóknunar og hlunninda, beinna og/eða óbeinna. Einnig skulu kynin njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár sbr. 19. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu og jafnverðmæt störf Úttekt á grunnlaunum, yfirvinnugreiðslum o.fl. Skólastjórnendur Árlega að vori
Komi upp launamunur verður leitað leiða til að jafna hann Skólastjórnendur Við upphaf skólaárs

 Laus störf 20. grein

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Laus störf standi bæði körlum og konum til boða Vísa í jafnréttisáætlun skólans þegar auglýst er eftir starfsfólki Skólastjórnendur Þegar við á

 Samræming fjölskyldu og atvinnulífs 21. grein

Grundaskóli skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Þessar ráðstafanir skulu miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma. Mikilvægt er að taka tillit bæði til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa skólans.

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Öllum starfsmönnum sé gert kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu, óháð kyni. Gagnkvæmur sveigjanleiki verði hafður að leiðarljósi við skipulag skólastarfsins Skólastjórnendur Árlega
Við stundaskrárgerð verð tekið tillit til aðstæðna starfsmanna að svo miklu leyti sem mögulegt er Skólastjóri Árlega
Að foreldrar geti nýti þann rétt sem þeir eiga til foreldra- og fæðingarorlofs og leyfis vegna veikinda barna. Kynna starfsfólki og verðandi foreldrum, réttindi og skyldur sem þeir hafa í þessum efnum Skólastjórnendur Við upphaf starfs og með reglubundnum hætti innan skólans

Kynbundin og kynferðisleg áreitni 22. grein

Það er stefna Grundaskóla að starfsmenn og nemendur sýni samstarfsfólki og skólasystkinum sínum ávallt kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni verður undir engum kringumstæðum liðin á vinnustaðnum

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Koma í veg fyrir að nemendur / starfsfólk verði fyrir kynbundinni / kynferðislegri áreitni í skólanum  Fræðsla fyrir nemendur og starfsfólk um hvað felst í kynbundnu eða kynferðislegu áreiti og hvert skal leita ef slíkt kemur upp. Skólastjórnendur  Árlega fyrri hluta skólaárs
 Forvarnaráætlun verði unnin við skólann  Skólastjórnendur og starfsmenn Skólaárið 2014-2015, metið í lok skólaársins

 Fræðsla um jafnréttismál 23. grein

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Nemendur og starfsmenn fái fræðslu um jafnréttismál Fræðsla í formi fyrirlestra eða námskeiða fræðsla Skólastjórnendur Í upphafi skólaárs
Jafnréttisfræðsla komi inn í bekkjarnámskrár og kennsluáætlanir Setja fast inn í kennsluáætlanir hvað er gert í hverjum bekk.  Verkefnastjórar stiga og umsjónarkennarar  Skólaárið 2014-2015 Metið í lok skólaársins
Kennsluhættir, kennslu- og námsgögn höfði jafnt til drengja og stúlkna    Kennsluhættir, kennsluog námsgögn skoðuð með þetta sjónarhorn í huga Verkefnastjórar stiga og umsjónarkennarar Skólaárið 2014-2015 Metið í lok skólaársins með t.d. nemendakönnun
Í náms- og starfsfræðslu skal þess gætt að nemendur fái sömu fræðslu og upplýsingar um námsmöguleika og störf Allir nemendur fái sams konar kynningu á námsframboði Gætt skal að því að kynning höfði til beggja kynja og mismunun verði ekki Náms- og starfsráðgjafi Viðvarandi – Umfjöllun í skýrslu náms- og starfsráðgjafa í lok skólaárs
Unnið skal gegn mismunandi námsárangri eftir kynjum eða hópum Niðurstöður prófa og kannana verði greindar og leitað leiða til bregðast við, t.d. með aðkomu stoðþjónustu skólans   Skólastjórnendur og verkefnastjórar stiga, verkefnastjóri sérkennslu Árlega
Aðgengi til vinnu og vinnuaðstöðu skal vera á jafnréttisgrundvelli  Við skipulagningu skólastarfs verði þessa gætt (t.d. kennslustofur, kennslugreinar, hópar) Skólastjórnendur  Við upphaf skólaárs

 Samstarf heimila og skóla

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi
Að foreldrar taki jafnan þátt í skólastarfinu og starfsfólk skólans sé meðvitað um jafnrétti í samskiptum sínum við foreldra  Kanna með formlegum hætti hvort forelda mætir í foreldraviðtöl? Skoða skipan foreldraráðs Skoða við hvort foreldri starfsmenn skólans hafa samband ef eitthvað kemur upp á?  Skólastjórnendur, verkefnastjórar og kennarar Viðvarandi